Rusya hakkýnda kitaplar

Rusya hakkýnda kitaplar

Sayfa, Rusya ve SSCB’ye adanmýþ açýklamalarýn bulunduðu kitaplarýn listesini içermektedir. Bu kitaplar sayesinde Sovyetler Birliði’nin en kötü özelliklerinin çoðunu devralmýþ modern Rusya’yý daha iyi anlayabilirsiniz.

Rusya hakkýnda kitaplar

Listedeki kitaplarýn bazýlarý belgeseldir, kurgusal öyküler ve karakterler içermez (bunun bir örneði, Solzhenitsyn in «GULAG Takýmadalarý» kitabýdýr). Diðer kitaplarda kurgu mevcuttur, lakin bunlarda tarif edilenler bu veya diðer þekilde Rus gerçekliklerinin de özelliðidir.

Alexander Isaevich Solzhenitsyn — «Gulag Takýmadalarý»

Eserin tüm ciltleri, baský kurbanlarýnýn gerçek hatýralarýndan ve notlarýndan ilham almýþ sanatsal ve tarihi bileþenlere sahiptir. Eser, 1918’den yirminci yüzyýlýn ellili yýllarýnýn sonuna kadar olan dönemi kapsamaktadýr. Kitapta, iktidar tarafýndan istenmeyen insanlarýn varlýðý ve ýstýraplarý anlatýlmaktadýr. Ýdamýný bekleyen mahkumlarýn endiþelerine büyük önem verilmektedir. Alexander Isaevich, Sovyet toplama kamplarýnda bulunma deneyimine dayanarak, hapishane yaþamýný ayrýntýlý olarak anlatmaktadýr. Yazar, el yazmasý üzerindeki çalýþmalarýný altmýþlý yýllarýn sonunda tamamlamýþtýr. Kitabý 1973’te yurtdýþýnda yayýnlamak mümkün olmuþtur. Yayýndan hemen sonra edebiyat serisi muhalif çevrelerde geniþ popülerlik kazanmýþtýr.

Alexander Isaevich Solzhenitsyn — «Ývan Denisoviç’in Bir Günü»

«Ývan Denisoviç’in Bir Günü» Solzhenitsyn in ilk yayýnlanan ve yazarýn biyografik dönemlerinden birinin ayrýntýlarýný ortaya koyan öyküsüdür. Kitap, 51. yýlýn soðuk kýþýnda Ekibastuz þehrinde bulunan bir kampta yazýlmýþtýr. Ana karakter, sýradan bir köylü ailesinden olan ve kampta on yýl hapis cezasýný çeken eski bir asker Shukhov Ývan Denisoviç’tir. Hikayede birinci kiþi anlatýmý kullanmaktadýr ve bu, kampýn içindeki atmosferde tam anlamda yaþamanýza izin vermektedir. Yazar, karakterin bir gününü anlatarak, onun doðasýný ustalýkla ortaya çýkarmaktadýr. Kahramanýn amacý, kamp cehenneminde insanlýðý ve saðlam düþünceyi korumaktýr. Eser 1962’de, o dönemde kendi iktidarýný güçlendirmek için Stalin’in (o dönemde artýk hakkýn rahmetine kavuþmuþ olan) itibarýna maksimum zarar vermeye çalýþan N. S. Khrushchev’in önerileri üzerine yayýnlandý. Hikayenin yayýnlanmasý A. Solzhenitsyn’i dünyaca ünlü bir yazar yaptý. Hikaye çaðdaþlardan, muhalif toplum temsilcilerinden yüksek olumlar aldý.

Varlam Tikhonovich Shalamov — «Kolyma hikayeleri»

Bu eser, Rus ve dünya edebiyatýndaki en çarpýcý fenomenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Kitap, sýradan insanlarý temsil eden kahramanlarýn hikayelerini anlatmaktadýr. Kitapta yazar, Sovyet kamplarýnýn zindanlarýndaki korkunç günlük hayatta kalma mücadelelerini anlatan bir hikaye döngüsü sunmaktadýr. Kitap, hayatýnýn konusu haline geldi. Varlam Tikhonovich’in gözleriyle izlediði olaylarý canlý bir þekilde tanýmlamasý dikkat çekicidir. Kampýn içinde yer alan tüm korku, yazarýn kendi duygularý ve deneyimleri ile tamamlanmaktadýr. Yazar iki kez baskýya ve zulme maruz kaldý. Yazar toplamda yirmi yýl hapis yattý. Bu kitabýn yayýnlanmasý sayesinde yazar yurt içinde ve yurt dýþýnda popüler oldu. Fransýz Kalem Kulübü, yazarý Özgürlük Ödülü ile onurlandýrdý.

Natalia Evgenevna Gorbanevskaya — «Öðlen»

«Öðlen» isimli belgesel kitap, 1968 yazýnda gerçekleþen olaylarý anlatmaktadýr. Aðustos ayýnýn sonlarýnda, Sovyet ordusunun Çekoslovakya’ya giriþine karþý protesto etmek için bir kaç cesaretli genç baþkentin merkez meydanýna gitti. Natalia Gorbanevskaya, bu protestoya katýlanlardan biriydi. Yazar, Sovyetler Birliði tarihindeki en rezonant protestolarýn arka planýný ve sonuçlarýný ayrýntýlý olarak açýklamaktadýr. Kitabýn üzerindeki çalýþmalar 1969 boyunca yürütülmüþtür. Kitap birkaç dile çevrilmiþtir. Kitap ilk defa Rus göçmenlerinin desteðiyle yurtdýþýnda yayýnlandý. Sovyetler Birliði’nde gayri resmi olarak basýlmýþtýr. 2007 yýlýndan bu yana Rusya Federasyonu’nda yayýnlanmaktadýr. Rusya yayýný totaliter rejime karþý verilen mücadelenin bilinmeyen gerçekleri ile tamamlanmýþtýr.

Yuri Mihayloviç Polyakov — «Komuttan Önce 100 Gün»

«Komuttan Önce 100 Gün» adlý kitap, askerlik hizmetinin ilk aylarýnda askerlerin karþýlaþtýklarý zorluklarý anlatmaktadýr. Ordunun günlük yaþamýný anlatan yazar, genç askerler ile eski askerler arasýndaki zor iliþkilerin özünü ortaya koymaktadýr. Sorunun tanýmýnýn gerçekliði ve eksiksizliði etkileyicidir. Ana karakter örneðinde karakter ile çevresindeki gerçeklerin çatýþmasý gösterilmektedir. Erkekler arasýnda gerçek arkadaþlýðýn oluþumu canlý bir þekilde tarif edilmiþtir. Zamanla, bu arkadaþlýk kahramanlarý zor durumlarda arkadaþ desteðinin deðeri konusunda daha bilinçli kýlar. Bu, küçük düþürülen bir meslektaþý savunmaya istekli olmasýna neden olur. Yayýnlanmasýndan hemen sonra kitap sert eleþtirilere maruz kaldý. Yazarýn, Sovyet ordusunun ideallerini zedelemeye çalýþtýðýna inanýlmaktaydý. Bununla birlikte, anlatýlan askeri yaþam olaylarýnýn doðruluðu sayesinde kitap çok popülerdir. Fakat gerçekte, ortak çalýþanlar yoldaþlarýnýn savunmasýna her zaman gelmez.