Rusya’da fiyatlar

Rusya’da fiyatlar

Karþýnýzda Rusya mal ve hizmetleri için mevcut fiyatlarýn en eksiksiz koleksiyonu bulunmaktadýr. Bu sayfadaki bilgileri kullanarak Rusya’da ekmek ve sütün fiyatlarýný bulmakla kalmayacaksýnýz, ayný zamanda Rusya fiyatlarý hakkýnda tam bilgiyi elde edeceksiniz.

Tüm fiyatlar Rus Rublesi cinsindendir. Sayfanýn oluþturulduðu tarihte, 1 ABD dolarý 65 Rus rublesi, 1 Euro ise 75 Rus rublesi deðerindeydi.

Web-sitemin linkini arkadaþlarýnýzla paylaþýrsanýz minnettar olurum.

Rusya þehirlerinde fiyatlar

Rusya’nýn farklý bölgelerinde fiyatlar farklýdýr. En ucuz gýda ve diðer birçok ürün Moskova ve diðer büyük þehirlerde bulunmaktadýr. Fiyatlarýn Moskova fiyatlarýndan on kat fazla olduðu Uzak Kuzey þehirleri istisnadýr. Bu, rekabet düzeyine ve belirli bir bölgedeki lojistiðin geliþme seviyesine baðlýdýr.

Rusya’da fiyatlar

Konut ile durum farklýdýr. En pahalý emlak alým satýmý Moskova’dýr. Konut fiyatlarý bakýmýndan ikinci sýrada Vladivostok, St. Petersburg, Soçi gibi þehirler yer almaktadýr. Rusya’nýn diðer birçok þehirde emlak fiyatlarý, yukarýda listelenen þehirlerden birkaç kat daha azdýr.

Toplu taþýma ücretleri de farklýdýr. Moskova’da yer üstü ve yer altý toplu taþýma araçlarýyla seyahat etmek St. Petersburg ve ülkenin diðer þehirlerinden biraz daha pahalýya mal olacak. Moskova metrosunda yapýlacak tek gidiþli seyahat 55 rubleye çýkarken St. Petersburg metrosunda yapýlacak seyahat 45 rubleye mal olacak.

Gýda fiyatlarý

Aþaðýdaki gýda fiyatlarý asgari seviyeye yakýndýr. Bu tür fiyatlara St. Petersburg ve Moskova’nýn bir dizi büyük zincir maðazalarýnda rastlayabilirsiniz. Belirli bir ürünün ortalama fiyat seviyesini bilmek istiyorsanýz, o zaman gösterilmiþ fiyatý % 40 artýrýn, çok da yanlýþ yapmayacaksýnýz.

Rusya’da gýda fiyatlarý

Çavdar ekmeði dilimlenmiþ, 780 gr. — 37 ruble
Beyaz ekmek, dilimlenmiþ 300 gr. — 14 ruble
Karabuðday, 1 kg. — 40 ruble
Uzun taneli pirinç, 1 kg. — 48 ruble
«Russkiy Produkt» yulaf gevreði geleneksel yulaf ezmesi, 500 gr. — 34 ruble
Makarna (eriþte), 450 gr. — 30 ruble
Süt, % 2.8 yaðlý, 1 litre — 29 ruble
Krema, % 10 yaðlý, 480 gr. — 70 ruble
Süt kokteyli Wimm Bill Dann «Mucize», 960 ml. — 70 ruble
Yoðunlaþtýrýlmýþ süt, þekerli, 400 gr. — 40 ruble
Kefir, % 2.5 yaðlý, 500 gr. — 37 ruble
Lor peyniri, 40-50 gr. — 31 ruble
Düþük yaðlý lor, 180 gr. — 27 ruble
Ekþi krema, % 20 yaðlý, 315 gr. — 60 ruble
Tereyaðý, % 82 yaðlý, 180 gr. — 79 ruble
Peynir (ucuz Rus peyniri sayýsýndan), 1 kg. — 250 ruble
Peynir Galbani Mozzarella % 45, 125 gr — 89 ruble
Tavuk yumurtasý, 10 adet, büyük — 45 ruble
Tavuk göðsü, 1 kg. — 270 ruble
Etlik piliç karkasý, 1 kg. — 124 ruble
Soðutulmuþ hindi butu, 1 kg. — 249 ruble
Soðutulmuþ tavuk köftesi, 600 gr. — 119 ruble
Somon temizlenmiþ soðutulmuþ, 1 kg. — 850 ruble
Gorbuþa temizlenmiþ dondurulmuþ, 1 kg. — 180 ruble
Gökkuþaðý alabalýðý temizlenmiþ soðutulmuþ, 1 kg. — 419 ruble
Taze dondurulmuþ kraliyet karidesi, 1 kg. — 399 ruble
Kýrmýzý havyar, 95 gr. — 169 ruble
Kremalý sosis, 585 gr. — 124 ruble
Sütlü sosis, 1 kg. — 120 ruble
Kaynatýlmýþ füme servelat, 1 kg. — 254 ruble
Marine edilmiþ domatesler, 680 gr. — 70 ruble
Ayçiçek yaðý, 1 litre — 70 ruble
Meyve ve sebze suyu, 2 litre — 80 ruble
Milka havalandýrýlmýþ çikolata 97 gr. — 49 ruble
Yoðunlaþtýrýlmýþ sütle zencefilli Tula kurabiyesi, 140 gr. — 26 ruble
Piknik Çikolata barý cevizli, 52 gr. — 30 ruble
Coca-Cola, 2 litre — 97 ruble
Þeker, 1 kg. — 36 ruble
Greenfield çayý, 20 poþetlik paket — 60 ruble
Siyah Seylan çayý Lumbini, tartýlmýþ, 28.5 gr. — 685 ruble
Maydanoz, paket, 50 gr. — 22 ruble
Dereotu, paket, 50 gr — 22 ruble
Patates, 1 kg. — 15 ruble
Havuç 1 kg. — 20 ruble
Pancar, 1 kg. — 18 ruble
Soðan, 1 kg — 27 ruble
Sarýmsak, 1 kg. — 119 ruble
Elma, 1 kg. — 60 ruble
Portakal, 1 kg. — 40 ruble
Kurutulmuþ hurma, 200 gr. — 36 ruble

Giyim fiyatlarý

Bazý kýyafetler (çoraplar, tiþörtler ve iç çamaþýrlar) küçük özel dükkanlarda daha ucuzdur. Büyük zincir maðazalarda ayakkabý almak en karlý olanýdýr.

Çorap, 5 çift — 100 ruble
Tiþört, tek renk, pamuklu — 350 ruble
Erkek boksörler — 300 ruble
Erkek kot pantolon — 2000 ruble

Hijyen ürünleri fiyatlarý

Bu tür ürünlerin büyük süpermarket zincirlerinde satýn alýnmasý en karlý olanýdýr. En ucuz peçeteler «Carousel» maðazasýnda bulunur.

Peçete, 100’lü paket. — 10 ruble
Çamaþýr sabunu, 1 paket — 14 ruble
Deterjan 3 kg. — 439 ruble
Head & Shoulders þampuaný, 200 ml. — 140 ruble
Diþ fýrçasý — 25 ruble
Diþ macunu, 100 ml. — 100 ruble

Kiralýk konut ve kira fiyatlarý

St. Petersburg’da mobilyalý günlük kiralýk daireler, günlük 1000 rubleye, Moskova’da ise benzer bir daire — günde 1500 rubleye mal olacak. Kira fiyatý genellikle hizmet fatura bedellerini de içermektedir.

«Kýþ aylarý» denilen dönemde (merkezi ýsýtma sistemi açýk olduðu dönem) 45 metrekarelik tek odalý bir daire için aylýk ödemeler genellikle yaklaþýk 4.000 ruble’dir. «Yaz aylarýnda» aylýk ödemeler genellikle 2.000 ruble tutarýndadýr. Bu, telefon, internet, kablo veya uydu televizyonun maliyetini içermez. Bütün bunlar için ayrý ayrý ödeme yapmanýz gerekir.

Aylýk internet ödemesi 250 rubleden baþlamaktadýr.

Eðlence

Moskova ve St. Petersburg’da siz hemen hemen her dilde otobüsle þehir turu sipariþ edebilirsiniz. Ýngilizce turlar hakkýnda konuþmuþ olursak, bu zaman önceden sipariþ etmenize gerek yok, bu geziler þehir merkezinden günlük olarak yapýlýr ve otobüste bir yer yaklaþýk 1500 rubleye mal olacaktýr.

Bir tiyatro bileti 100 ila 20.000 ruble deðerindedir.

Sinema bileti 100 ila 350 ruble arasýndadýr (normal salonlardan söz edersek).

Hermitage ziyareti (St. Petersburg’un Kýþ Sarayý) her ayýn üçüncü perþembesi ücretsizdir. Bu durumda, iki saate kadar sýrada beklemeli olacaðýnýz gerçeðini anlamanýz gerekir. Yabancý turistler için bilet fiyatý 600 rubledir. Müze pazartesi günleri kapalýdýr.

Rusya’dan ne getirilir

Rusya’da bulunduðunuz zaman alýþveriþ konusunda ipuçlarý yalnýzca Ýnternet’te deðil, çeþitli basýlý yayýnlarda da yer almaktadýr. Burada eþsiz ve en faydalý öneriler sunmaya çalýþacaðým.

Rusya’da bulunduðunuz zaman öncelikle «Zvenyashiye kedry Rossii» þirketinin ekolojik ürünlerine dikkat etmenizi öneriyorum. Bu firma ürünlerinin kalitesine dikkati ile ayýrt edilir. Þirketin ürünlerinin birçoðu sadece saðlýðýnýzý ve yaþam kalitenizi arttýrmanýza izin vermekle kalmayacak, ayný zamanda iyi bir hediye olarak da hizmet edecektir. Tabii ki, þirketin þubeleri dünyanýn çeþitli ülkelerinde bulunmaktadýr, ancak Rusya’da bu þirketin ürünlerini çok daha ucuz fiyata satýn almak mümkündür.

Rusya'dan ne getirilir

Fiyatlar arabulucu baðlýdýr. Zincirin bazý maðazalarýnda daha ucuza satýn alabilirsiniz. «Zvenyashiye kedry Rossii» þirketinin ürünleri ve maðazalarýn adresleri hakkýnda bilgileri internet üzerinden bulabilirsiniz.

Sedir yaðý % 5 veya % 10 sedir reçinesi ile zenginleþtirilmiþ, 100 ml. — 890 ila 1222 ruble arasý
Propolis ile zenginleþtirilmiþ sedir yaðý, 100 ml. — 890 ila 1222 ruble arasý
Deniz cehri özü ile zenginleþtirilmiþ Sedir yaðý, 100 ml. — 890 ila 1222 ruble arasý
Sedir küspesi, ezilmiþ, 400g. — 300 ruble
Sedir yaðý bazlý çam fýstýðý kabuklu «Kedr» ovucu sabunu, 80 gr. — 270 ruble
Sedir yaðý bazlý tayga otlarýnýn kayntþmasý ile ballý «Kedra» sabun-þampuaný, 80 gr. — 270 ruble
Sedir yaðý ve sedir özlü «Kedra» diþ macunu 60 ml. — 235 ruble
Nane esansiyel yaðlý «Kedra» diþ macunu 60 ml. — 275 ruble
Sedir kozalaðý yapraklarý ile 50 x 60 cm yastýk — 1250 ruble
Çam fýstýðý çekirdeði kabuðundan 50 x 60 cm yastýk — 1950 ruble
Sedir talaþlý yastýk, 50 x 60 cm — 1100 ruble
Sedir kozalaðý yapraklarýndan koltuk (masaj) 40 x 40 cm — 900 ruble
Yüz için gündüz bakým krem-balsamý «Kedra», 30 ml. — 595 ruble
Yüz için gece bakým krem-balsamý «Kedra», 30 ml. — 595 ruble
Sedir özlü sakýz, 4 adet 0.8 gr. — 40 ruble
Yaban mersini ile sedir özlü sakýz, 0.8 gramlýk 8 adet — 70 ruble
Sedir iksiri, 30 kapsül, vücutta doðal oksijen hýzlandýrýcýsýdýr — 5.000 ruble

«Zvenyashiye kedry Rossii» þirketinin bayi merkezlerinde diðer ürünler de unulmaktadýr. Özellikle bala dikkat etmenizi öneriyorum.

Doðal kehribar ve yarý deðerli taþlardan hazýrlanan ürünler de dikkatinizi çekebilir. Rusya’da, çeþitli þehirlerin turizm merkezlerinin dýþýnda, nispeten ucuz fiyata satýn alýnabilir. Bu tür ürünleri maðazalardan ve fuarlardan satýn almanýzý tavsiye ederim. Sokaktan satýn almazsanýz daha iyi olur!